top of page

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky – AUTONOR s.r.o.

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky, ďalej len „VOP“, sa aplikujú na všetky zmluvy o dielo („zmluva“) a vzťahy z nich vyplývajúce.  Autonor s.r.o , sídlo: Hlavná 50/9, 945 01 Komárno - Ďulov Dvor, IČO : 46423982 zap . v registri Okresného súdu v Nitre  odd. Sro, vl.č.30231/N  (ďalej len,, zhotoviteľ) uzatvára s druhou zmluvnou stranou (ďalej len „objednávateľ“) za účelom zhotovenia diela – vykonanie údržby a/alebo opravy motorových vozidiel a/alebo montáž a/alebo vykonanie údržby príslušenstva motorových vozidiel (ďalej len „dielo“).

2. Objednávateľ sa v prípade záujmu o vykonanie diela zhotoviteľom, zaväzuje v mieste prevádzky zhotoviteľa podpísať zákazkový list – objednávku diela (ďalej len „objednávka“), ktorý obsahuje špecifikáciu motorového vozidla, ktorého opravu objednávateľ objednáva spolu s popisom diela, ktorého vykonanie objednávateľ požaduje. Objednávka musí byť podpísaná objednávateľom (osobou oprávnenou konať za objednávateľa) osobne, príp. splnomocnencom objednávateľa. Za splnomocnenca objednávateľa sa v zmysle týchto VOP považuje osoba, ktorá disponuje motorovým vozidlom a dokladmi motorového vozidla, na ktorom sa má dielo vykonať.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť len úplnú objednávku objednávateľa, ktorej náležitosti sú špecifikované v článku I. bode 2. VOP.

4. Zhotoviteľ po prijatí objednávky na vykonanie diela bez zbytočného odkladu preverí dostupnosť náhradných dielov a/alebo príslušenstva motorových vozidiel, potrebných na zhotovenie diela. V prípade ak zhotoviteľ nie je schopný zhotoviť objednávateľom objednané dielo, zhotoviteľ odmietne objednávku objednávateľa. V opačnom prípade, zhotoviteľ po preverení objednávky objednávku objednávateľa prijme. Má sa zato, že objednávka je prijatá aj v prípade ak túto podpíše zhotoviteľ, príp. zamestnanec zhotoviteľa na to oprávnený.

Servis si vyhradzuje právo odmietnuť použitie a namontovanie materiálov a súčiastok dodaných objednávateľom ak:

- tieto svojimi vlastnostami, stavom, rozmermi alebo inými špecifikáciami  nezodpovedajú kriteriám stanovenými výrobcom alebo servisom

- ide o neoriginálne náhradné diely, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť technický stav vozidla

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela ak:

- vady boli spôsobené použitím vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto veci nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objendávateľ na ich použití trval

- vady boli sposobené dodržaním nevhodných pokynov  daných zhotoviteľovi objednávateľom, zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich dodržaní napriek tomuto upozorneniu trval alebo ak zhotoviteľ nemohol túto nevhodnosť zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

5. V zmysle týchto VOP sa Zmluva považuje za uzavretú dňom prijatia objednávky objednávateľa zhotoviteľom.

6. Objednávateľ koná vo vzťahu k zhotoviteľovi osobne a samostatne alebo prostredníctvom osoby oprávnenej konať za objednávateľa. Za osobu oprávnenú konať za objednávateľa sa v zmysle týchto VOP považuje osoba, ktorá disponuje motorovým vozidlom a dokladmi motorového vozidla, na ktorom sa má dielo vykonať.

7. Zhotoviteľ koná vo vzťahu k objednávateľovi spôsobom vyplývajúcim z obchodného registra, iného zákonom určeného registra alebo z interných predpisov zhotoviteľa.

 

II. Predmet zmluvy

 

l. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie.

2. V súlade s ustanovením § 536 ods.2 Obchodného zákonníka sa dielom rozumie vykonanie údržby a/alebo opravy motorových vozidiel a/alebo montáž a/alebo vykonanie údržby príslušenstva motorových vozidiel, špecifikované v objednávke objednávateľa.

 

III. Cena, mena a platobné podmienky

 

1. Cenu diela stanoví zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa predbežne a odhadom pri prijatí objednávky v zmysle platného cenníka zverejneného v servise (ďalej len „cenník zhotoviteľa“), a to vzhľadom na predpokladanú náročnosť opravy a/alebo údržby, na základe nezáväzného rozpočtu. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonané dielo cenu diela stanovenú súčtom ceny práce servisného technika zhotoviteľa/ceny uvedenej v cenníku zhotoviteľa a ceny náhradných dielov a/alebo príslušenstva motorového vozidla použitých pri oprave/údržbe motorového vozidla.

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez zbytočného odkladu po stanovení predbežnej ceny diela zhotoviteľom pri prijatí objednávky. Odstúpenie od zmluvy, v zmysle tohto bodu VOP, je objednávateľ oprávnený urobiť hneď po oznámení predbežnej ceny diela zhotoviteľom, ak túto neakceptuje a to písomným vyznačením storna objednávky na predmetnej objednávke diela. V opačnom prípade sa na odstúpenie objednávateľa od zmluvy neprihliada. Zmluva zaniká  písomným vyznačením storna objednávky na predmetnej objednávke diela

3. Ak sa dodatočne zistí, že potrebný rozsah prác/diela presahuje rozsah uvedený objednávateľom v objednávke, v dôsledku čoho je potrebné zvýšiť aj cenu diela, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť objednávateľa upozorniť telefonicky a požiadať o jeho súhlas. Ak objednávateľ súhlas odmietne, zhotoviteľ môže vykonať dielo len v pôvodnom dohodnutom rozsahu, alternatívne môže zhotoviteľ odstúpiť od zmluvy o dielo. V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy o dielo z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto bodu VOP, má zhotoviteľ nárok na náhradu vynaložených nákladov, na náhradu už namontovaných náhradných dielov, príslušenstva a na náhradu ceny prác vykonaných do momentu odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy o dielo.

4. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné prekročiť predbežne a odhadom určenú cenu diela o viac ako 20%, je zhotoviteľ povinný telefonicky upozorniť na túto skutočnosť objednávateľa. Ak objednávateľ do 24 hodín od oznámenia zhotoviteľa o potrebe prekročiť cenu diela o viac ako 20%, nezašle zhotoviteľovi písomné odstúpenie od zmluvy o dielo (mailom, osobne), má sa zato, že objednávateľ s navýšením ceny diela súhlasí. Ak objednávateľ z dôvodu, spôsobom a  v lehote uvedených v tomto bode VOP od zmluvy o dielo odstúpi, má zhotoviteľ nárok na náhradu vynaložených nákladov, na náhradu už namontovaných náhradných dielov, príslušenstva a na náhradu ceny prác vykonaných do momentu odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy o dielo.

5. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné prekročiť predbežne a odhadom určenú cenu diela o menej ako 20%, objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela zvýšenú v tomto rozsahu. Objednávateľ podpisom objednávky, ktorým zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP, potvrdzuje súhlas so zvýšením ceny diela do 20% v prípade potreby a to za účelom riadneho vykonania diela.

6. Objednávateľ je ďalej povinný pristúpiť na zvýšenie ceny diela v prípade cenových zmien hlavných komponentov, surovín, energie a tým aj materiálov a výrobkov potrebných na zhotovenie diela. Zvýšenie ceny takýmto spôsobom nesmie presiahnuť 5% ceny diela.

7. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, sú v cene za vykonanie diela zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela, ako aj náklady spojené s odovzdaním diela objednávateľovi v mieste montáže diela.

8. K cene diela neúčtuje zhotoviteľ objednávateľovi DPH.

9. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom v hotovosti k rukám zhotoviteľa pri odovzdávaní diela zhotoviteľom, o čom mu zhotoviteľ vydá písomné potvrdenie, alebo po predchádzajúcej dohode so zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený zaplatiť cenu diela bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa vedený vo VÚB banke č.ú. IBAN SK 2902000000002979602454 SWIFT SUBA SKBX, variabilný symbol (číslo objednávky) najneskôr do 3 dní odo dňa vystavenia faktúry.

10. V prípade, ak na základe nezáväzného rozpočtu cena diela presiahne 500 € bez DPH, je objednávateľ povinný zaplatiť preddavok ceny diela vo výške 50% z predbežnej ceny diela do 5 dní od vystavenia zálohovej faktúry v hotovosti k rukám zhotoviteľa v sídle zhotoviteľa, , alebo po predchádzajúcej dohode so zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený zaplatiť cenu diela bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa vedený vo VÚB banke č.ú. IBAN SK 2902000000002979602454 SWIFT SUBA SKBX. Následne je objednávateľ je povinný zaplatiť doplatok ceny diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.

11. Za deň splnenia peňažného záväzku objednávateľa sa považuje deň pripísania dlžnej sumy v prospech účtu zhotoviteľa alebo deň zaplatenia dlžnej sumy v hotovosti k rukám zhotoviteľa. 

12. Bankové poplatky objednávateľa znáša objednávateľ, bankové poplatky zhotoviteľa znáša zhotoviteľ.

13. V prípade porušenia povinnosti zo strany objednávateľa zaplatiť cenu diela riadne, včas, spôsobom a v lehotách dohodnutých v týchto VOP, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi aj zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z dlžnej sumy za každý deň trvania porušenia povinnosti zo strany objednávateľa. Nárok tej ktorej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením vyššie uvedenej povinnosti druhou zmluvnou stranou zostáva týmto nedotknutý.

 

IV. Spôsob a miesto vykonávania diela

 

l. Miestom zhotovenia diela je miesto podnikania zhotoviteľa.

2.Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v mieste zhotovenia diela  a odovzdať vykonané dielo v mieste zhotovenia diela objednávateľovi, kde je objednávateľ povinný dielo prevziať.

 

V. Termín vykonania diela

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom termíne, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela a dostupnosť potrebných náhradných dielov.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred dohodnutým/obvyklým termínom.

3. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí preddavok ceny diela a poruší tak svoju povinnosť špecifikovanú v čl. III. bod 10. týchto VOP, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť termín vykonania diela a začať s vykonávaním diela až po zaplatení preddavku ceny diela zo strany objednávateľa.

4. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí potrebu zvýšenia rozsahu prác/diela oproti pôvodnej objednávke objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený predĺžiť termín vykonania diela primerane zvýšenej časovej náročnosti zvýšeného rozsahu prác/diela.

VI. Prevzatie diela a vykonanie skúšok diela

 

1. Zhotoviteľ diela po vykonaní diela vyhotoví špecifikáciu vykonaného diela, konkrétne popis práce, dodaný tovar, cena diela. Predmetná špecifikácia zároveň slúži ako preberací protokol k vykonanému dielu (ďalej len “preberací protokol”).

2. Preberací protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán bude dokladom o splnení záväzku zhotoviteľa zo zmluvy.

3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí diela objednávateľom odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie diela, a poučiť ho o spôsobe údržby diela. 

4. Zhotoviteľ je povinný v prítomnosti objednávateľa pred prevzatím diela toto podrobiť skúške funkčnosti (ďalej len „skúška“) za účelom zistenia či dielo spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie diela.

5. Ak pri výkone skúšky diela alebo pri jeho odovzdaní budú zmluvnými stranami zistené vady, tieto sa vyznačia v preberacom protokole.

 

VII. Vady diela a nároky z vád diela

 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu a kvalite v zmysle objednávky objednávateľa, inak v rozsahu a kvalite obvyklej.

2.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, alebo ak objednávateľ dielo neprevezme včas, v čase, kedy mal objednávateľ povinnosť dielo prevziať.

3. Zhotoviteľ zároveň poskytuje záruku za kvalitu diela, ktorou preberá na seba zhotoviteľ záväzok, že dielo bude po stanovenú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvykle vlastnosti.

4. Záručná doba je 180 dní na servisné práce a v rozsahu poskytnutom výrobcom na náhradné diely, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi.

5. Vady diela, ktoré má dielo v čase odovzdania, musí objednávateľ reklamovať písomne u zhotoviteľa v lehote do 5 dní odo dňa odovzdania diela. Vady kvality diela, na ktoré zhotoviteľ poskytol záruku za kvalitu, je objednávateľ povinný písomne reklamovať do 5 dní od ich zistenia, najneskôr však do konca záručnej lehoty. Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje:

–          dátum objednávky,

–          špecifikáciu vykonaného diela,

–          dátum vykonania diela,

–          opis vady diela a ako sa prejavuje,

–          voľbu nároku.

V opačnom prípade sa na reklamáciu neprihliada.

6. Na úpravu nárokov z vád tovaru sa nevzťahuje ust. § 436 až § 441 Obchodného zákonníka. Úprava nárokov z vád tovaru sa spravuje výlučne týmito VOP.

7. Objednávateľ  má pri vyskytnutí sa vady tovaru právo voľby z nasledovných nárokov :

–           odstránenie vady opravou diela, ak vadu diela možno odstrániť opravou a dielo je opraviteľné, 

–           výmena zhotoviteľom dodaného a namontovaného náhradného diela, ak vadu diela nemožno odstrániť opravou.

 

VIII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

 

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo zmluvy, ak sa dokáže, že:

– nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí,

– prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať,

– prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.

4. Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť.

5. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

6. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť nie je zmena hospodárskych pomerov niektorej zo strán.

7. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú stranu prijateľný. Počas tejto doby oprávnená strana nie je oprávnená odstúpiť od zmluvy o dielo.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia.

2. Tieto VOP, v súlade s ustanovením § 273 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník”), sú prílohou zmluvy, tvoria jej neoddeliteľnú súčasť a určujú časť obsahu zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. 

3. Pre objednávateľa sú VOP záväzné dňom ich akceptácie v objednávke objednávateľa, čo objednávateľ potvrdí svojím podpisom vyhlásenia o oboznámení sa so VOP a ich akceptáciou. Toto vyhlásenia je súčasťou formulára objednávky.

4.  Tieto VOP môžu byť zhotoviteľom menené len písomnou formou.

5. Pre zmluvné vzťahy, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, je rozhodujúce znenie VOP platné v čase zaslania objednávky diela objednávateľom.

6. Písomnosti sa doručujú pre objednávateľa na adresu uvedenú v objednávke objednávateľa a pre zhotoviteľa na adresu uvedenú vo vyhlásení o prijatí objednávky alebo na posledne známu adresu a považujú sa za doručené dňom prevzatia, odopretia zásielku prevziať alebo uplynutím odbernej lehoty. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú v súvislosti s týmito VOP, a následne na základe týchto VOP, objednávky uzatvorenej zmluvy  alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom  – stálym rozhodcovským súdom Arbitrium iustitia, s. r. o., Dunajské nábrežie 14, 94501 Komárno, IČO: 43 910 998 Obchodný register: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro Vložka číslo: 21462/,  a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom AS a Rokovacím poriadkom AS zverejnené na www.arbitraznysud.sk. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého menuje Predsedníctvo AS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri AS. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu AS.

8. Ostatné náležitosti v týchto VOP neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.

 

 

VOP sú platné od 1.9.2019

bottom of page